Splošni pogoji

OPOZORILO

Ob registraciji v spletni portal Citylife.si se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe storitev spletnega portala.  

DEFINICIJA POJMOV

Lastnik in upravitelj spletnega portala je Tehnis, d.o.o., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju Upravitelj. Uporabnik spletnega portala Citylife.si je vsak obiskovalec spletnega portala, ki jo na kakršenkoli način uporablja ter vsak obiskovalec spletnega portala, ki se je uspešno registriral v spletni portal Citylife.si. 

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletnega portala Citylife.si in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča spletni portal Citylife.si. Vsebina splošnih pogojev uporabe predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med uporabnikom in Upraviteljem spletnega portala Citylife.si. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, odsvetujemo uporabo in vpogled v spletni portal. Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo spletnega portala Citylife.si je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani. Uporaba spletnega portala Citylife.si je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev Upravitelja na način, pod pogoji in v skladu s splošnimi pogoji Upravitelja. Upravitelj si brez predhodnega obvestila pridržuje pravico do spreminjanja vsebine spletnega portala. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja spletni portal, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega portala, Upravitelj se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. 

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in se obvezuje, da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam. Upravitelj si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka "cookie" ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabniku in zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do spletnega portala, vendar pa v tem primeru uporabnik sprejema možnost, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij spletnega portala. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je Upravitelj dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

DOSTOPNOST SPLETNEGA PORTALA 

Spletni portal Citylife.si je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Upravitelj si pridržuje pravico do krajših in tudi daljših ustavitev v dostopu do spletnega portala zaradi tehničnih razlogov. Prav tako Upravitelj ne jamči dostopnosti do spletnega portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter višji sili.

ZAVRNITEV ODGOVORNOST 

Uporabnik se mora zavedati, da: 

  • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja, Upravitelj vsebin ne prevzema odgovornosti.
  • Upravitelj vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
  • Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.
  • Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. 
  • Upravitelj ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
  • Upravitelj ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portal Citylife.si, katere avtorji so drugi uporabniki spletnega portala.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletni portal Citylife.si in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena dela, avdiovizualna dela) kot storitve, so last Upravitelja in so predmet pravic intelektualne lastnine. Upravitelj je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega portala. Z dostopom se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino spletnega portala. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na spletnem portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravitelja.

POSREDOVANJE VSEBIN

Uporabnik, ki Upravitelju v objavo posreduje avtorska dela (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na Upravitelja. Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani Upravitelja niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi. Uporabnik, ki Upravitelju posreduje vsebine, se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje na Upravitelja prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, radiodifuzno oddajanje, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Upravitelj ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na Upravitelja. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. Pri tem uporabnik določa, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic. Uporabnik prav tako zagotavlja, da lahko Upravitelj navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja ter materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej. Upravitelj ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik, ki Upravitelju posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje Upravitelju med drugim tudi izrecno:

  • Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in spletnih portalih

Upravitelja (na spletni strani, mobilnem in spletnem portalu, v SMS sporočilih

in MMS sporočilih), ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa

neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v

vseh oblikah.

  • Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem.
  • Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih

posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in trajne fiksacije

posnetkov na nosilec in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe

posnetkov (na primer estetske in umetniške predelave, predelave za namen reklamiranj, posredovanja preko novih oblik medijev), ki pa ne sme spravljati oseb na posnetkih v napačno luč ali jih smešiti ali drugače kakorkoli prekomerno posegati v njihove pravice, v skladu z namenom pridobitve vsebin.

Uporabnik, ki Upravitelju  posreduje fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic oseb, ki se nahajajo na fotografijah in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja. Uporabnik se v primeru objave fotografije, avdio in/ali video posnetka odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik, ki Upravitelju posreduje vsebine zagotavlja, da se s snemanjem, pošiljanjem in objavo vsebin ne propagira katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom, moralo in/ali temi splošnimi pogoji uporabe, in da ne predstavljajo groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja. Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik polno odškodninsko odgovornost do Upravitelja, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost. Uporabnik, ki Upravitelju posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na Upravitelja zakonito prenaša vse pravice dogovorjene v teh splošnih pogojih uporabe in da sme Upravitelj v skladu s splošnimi pogoji uporabe izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Uporabnik tudi zagotavlja, da uporabnik ne bo deležen nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik tudi civilno pravno jamči, v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper Upravitelja in druge uporabnike ali nosilce pravic in je dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi. Uporabnik je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper Upravitelja in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper Upravitelja in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov Upravitelja in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic.

Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, ki Upravitelju posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Upravitelj si bo prizadeval varovati pošiljatelja vsebine in ga ščititi kot vir informacij na podlagi standardov, ki veljajo za zaščito novinarjevega vira.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH 

Tehnis, d.o.o., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, prireja nagradna žrebanja oziroma nagradne igre v reklamne namene na profilu Facebook in Instagram ter na spletnem portalu Citylife.si z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra). V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre. Seznam nagrajencev hrani podjetje Tehnis d.o.o., Linhartova 3, 1000 Ljubljana. Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oziroma svojega Facebook ali Instagram naziva s povezavo na svoj profil na Facebook ali Instagram profilu in na spletnem portalu Citylife.si. Tehnis, d.o.o. kot Upravitelj vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). 

KRŠENJE POGOJEV         

V primeru, da Upravitelj ugotovi kršitve ali zlorabo uporabe spletnega portala Citylife.si, si pridržuje pravico blokade dostopa uporabniku, ki je kršil pravila. Na elektronskem naslovu info@tehnis.si Upravitelj zbira prijave o kršitvah pri uporabi omenjenega spletnega portala. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Upravitelju spletnega portala kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi spletnega portala Citylife.si s strani drugih uporabnikov sporočite Upravitelju z e-pošto na naslov info@tehnis.si ali pisno na naslov Tehnis, d. o. o., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, s pripisom za Citylife.si.

SPREMEMBE VSEBINE 

Upravitelj lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni brez predhodnega obvestila.        

Uporabnik se obvezuje, da bo občasno v spletnem portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletne storitve in o tem obvestiti Upravitelja, sicer z vstopom v spletni portal potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja. 

REKLAMACIJE IN POMOČ         

Uporabniku sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tehnis.si. Upravitelj bo v najkrajšem razumnem času odpravil reklamacije oziroma bo le te posredoval ustrezni službi (ponudnik internetne storitve spletnega portala, …), na katerega se reklamacije nanašajo.

2016 - Vse pravice pridržane.